PANDUAN PENGURUSAN MAKLUMAT, DATA DAN DOKUMEN RASMI

Panduan Pengurusan Maklumat, Data dan Dokumen Rasmi ini adalah hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan laporan dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun, sama ada elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Majlis Belia Negeri Pahang atau daripada penulis panduan melainkan untuk kegunaan badan-badan gabungan belia di dalam Majlis Belia Negeri Pahang.

Kongsi artikel ini